Internet Erlang formula: survey on relation between demand, capacity and performance in IP network

Internet Erlang formula: survey on relation between demand, capacity and performance in IP network
Seferin T. Mirtchev

 

Cite as:

The internet traffic is the result of interaction among millions of users, hundreds of heterogeneous applications, and dozens of sophisticated protocols. The internet traffic is much more complex than the telephone traffic and the mix of applications that produce it continues to vary widely over time. Selecting the appropriate traffic model can lead to successful design of computer networks and accurate capacity planning. In the last years, increasing interest in developing models and methods of classical queuing systems (especially Erlang formulae) for studying Internet network has led to many extensions of previously existing results. For this new models and methods it is used phrase “Internet Erlang Formula”. In this article, it is presented a survey of relation between demand, capacity and performance in the Internet network by the Erlang formulae. It is shown that Erlang C formula has in fact much more general application in the Internet.

 

Трафикът в интернет е резултат от взаимодействието между милиони абонати, стотици хетерогенни приложения, както и десетки сложни протоколи. Трафикът в интернет е много по-сложен от телефонния трафик и множеството от приложения, които го генерират, продължават да се променят в широки граници в течение на времето. Избирането на подходящ модел на трафика може да доведе до успешно проектиране на телекомуникационните мрежи и до точно планиране на ресурсите. През последните години нарастващият интерес към разработването на модели и методи на класическите телетрафични системи (особено формулите на Ерланг) за изучаване на интернет мрежата доведе до много разширения на вече съществуващи резултати. За тези нови модели и методи се използва израза “Формула на Ерланг за интернет”. В тази статия е представен обзор на връзка между натоварването, ресурсите и характеристиките в интернет мрежата чрез формулите на Ерланг. Показано е, че с формулата на Ерланг има в действителност много по-общо приложение в интернет.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Mirtchev S. T. Internet Erlang formula: survey on relation between demand, capacity and performance in IP network. Journal – Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (1-2), 2016, pp. 7-16, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160102-02