Algorithms for carrier frequency recovery in DVB−S2 receivers

Algorithms for carrier frequency recovery in DVB−S2 receivers
Lyubomir B. Laskov, Lidia T. Jordanova

 

Cite as:

In this paper six algorithm for carrier frequency recovery are examined, namely D&M, L&R, Fitz, M&M, Modified M&M and Kay. A mathematical description of algorithms and expressions for determining the frequency estimation depending on number of pilot symbols, delay, number of autocorrelators, number of summations of auto-correlations and number of data symbols between two pilot sequences are given. Parametric analysis of algorithms used in DVB-S2 has been performed, as well as optimization of their parameters. A comparative analysis of the studied algorithms for carrier frequency recovery in terms of magnitude of the frequency error and the number of mathematical operations required for the carrier frequency recovery is done.

 

В статията са разгледани шест алгоритъма за възстановяване на честотата на носещото трептение, а именно D&M, L&R, Fitz, M&M, Модифициран M&M и Kay. Дадено е математическо описание на алгоритмите и изрази за определяне на честотната оценка във зависимост от броят на пилотните символи, закъснението, броя на използваните автокорелатори, броя на пилотните последователности върху които се извършва сумиране и броя на информационните символи между две пилотни последователности Извършен е параметричен анализ на наложилите се в DVB-S2 алгоритми, както и оптимизация на техните параметри. Направен е сравнителен анализ на изследваните алгоритми за възстановяване на честотата на носещото трептение по отношение на големината на честотната грешка и броя на математическите операции необходими за възстановяване на носещото трептение.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Laskov L. B., Jordanova L. T. Algorithms for carrier frequency recovery in DVB−S2 receivers. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (3-4), 2015, pp. 29-34, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150304-05