A model of a single-phase synchronous generator with rare earth magnets

A model of a single-phase synchronous generator with rare earth magnets
Nikola Georgiev

 

Cite as:

This paper makes a study of a single-phase synchronous 16-pole generator with axial magnetic field and rare earth magnets. A model of the synchronous generator has first been developed, taking into consideration its geometric dimensions, the materials it is made of, as well as the parameters of the windings and of its rare earth magnets. By means of the developed model, the voltages at idle running have been calculated for the case of connecting both of its sections in parallel. Replacement schemes of the generator for the modes of idle running and active load have been worked out. By means of them the output electrical parameters (voltage, current and power) of the 16-pole generator have been calculated. Experimental studies of the output electrical parameters of the real single-phase generator under the modes of idle running and active load have been conducted. The basic output characteristics, obtained from the model, have been compared to those, from the experiments.

 

Изследва се монофазен синхронен шестнадесет полюсен генератор с аксиално магнитно поле и редкоземни магнити. Първоначално е получен модел на синхронния генератор, в който са отчетени геометричните му размери, материалите, от които е изработен, както и параметрите на намотките и редкоземните му магнити. С помощта на полученият модел са изчислени напреженията на празен ход, при включени двете му секции в паралел. Съставени са заместващи схеми на генератора за режимите на празен ход и при активен товар. С тяхна помощ са изчислени изходните електрически параметри – напрежение, ток и мощност, на шестнадесетполюсния генератор. Направени са експериментални изследвания на изходните електрически параметри на разглеждания монофазен генератор в режими на празен ход и при активен товар. Сравнени са основните изходни характеристики, получени от модела с тези от извършените експериментални измервания.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Georgiev N. A model of a single-phase synchronous generator with rare earth magnets. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (3-4), 2015, pp. 35-40, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150304-06