A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters

A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters
Svilen Borisov, Jordan Raychev, Georgi Hristov, Ivan Beloev, Plamen Zahariev

 

Cite as:

This article aims to present an analysis on the modern methods and protocols for transmission of telemetry data to a remote location, as well as to provide a general overview of the telemetry technologies used for this purpose. In order to achieve this objective, the main emphasis of the paper is laid on the open source telemetry protocols, mainly because they provide means for in-depth analysis and also access to their own internal structure. For the purpose of this paper, we provide a comparative analysis between two such telemetry protocols – MavLink and DNP3. It is found that the MavLink protocol has lower overhead (additional added information) compared to the DNP3, and because of this, the MavLink protocol is more suitable for further investigations. For the purpose of our experiments a platform for evaluation of the characteristics and the parameters of the MavLink protocol is proposed. The main objective of this article is to investigate the possibility for modification and improvement of the structure of the protocol, depending on the specific needs of the user.

 

Настоящата статия има за цел да анализира съвременните методи и протоколи за предаване на телеметрична информация на отдалечено разстояние, както и да предостави общ поглед върху използваната технология – телеметрия. За постигането на тази цел е акцентирано върху протоколи с отворен код, поради факта, че те предоставят възможност за по-задълбочен анализ и достъп до тяхната структура. Вследствие на това e извършен сравнителен анализ между протоколите MavLink и DNP3. Получените резултати ясно показват, че допълнителната служебна информация, която се добавя от MavLink протокола, e няколко пъти по-малка от тази при DNP3. Поради тази причина MavLink протокола е избран за по-нататъшни изследвания. За целите на нашият експеримент е предложена платформа за изследване характеристиките на протокола и неговите параметри. Основната цел на текущата статия е изследването на възможностите за модифициране и подобряване структурата на протокола в зависимост от специфичните нужди на потребителя.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Borisov S., Raychev J., Hristov G., Beloev I., Zahariev Pl. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 52, No. 01-02, 2017, pp. 1-9, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170102-01