Telecommunication system for green economy – a survey

Telecommunication system for green economy – a survey
Zdravka Tchobanova, Galia Marinova

 

Cite as:

The fast telecommunications development raises the question of power consumption in communication systems, as well as its impact on the environment. Another important issue is the electromagnetic pollution due to the use of these systems. The article is a brief overview of the energy consumption in various types of communication systems – data centers, cloud computing, networks, systems, devices and circuits. The proposed solutions to tackle the problem vary depending on the type of communication system. Most commonly a low-power mode is used when there is absence of traffic in the entire system or parts of it. It is called economical or “sleep mode”. Other good practices are developing new algorithms and protocols that improve the energy efficiency of the system.

 

През последните години телекомуникациите се развиват с бързи темпове. Като главен проблем възниква въпросът за консумираната енергия в комуникационните системи, както и въздействието ѝ върху околната среда. Важен въпрос е и електромагнитното замърсяване в следствие използването на тези системи. В статията е направен кратък преглед на консумацията на енергия в различни видове комуникационни системи – центрове за данни, изчислителни облаци, мрежи, системи, устройства и схеми. Предложените решения за справяне с проблема са различни в зависимост от вида на комуникационната система. Най- често се въвежда режим на ниска консумация при липса на трафик на цялата система, или на части от нея, т.нар. икономичен или спящ режим. Други добри практики са разработване на нови алгоритми и протоколи, подобряващи енергийната ефективност на системата.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tchobanova Z., Marinova G. Telecommunication system for green economy – a survey. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 52, No. 01-02, 2017, pp. 10-16, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170102-02