Overview of frequency compensations in the CMOS operational amplifiers, Part two – Advance solutions

Overview of frequency compensations in the CMOS operational amplifiers, Part two – Advance solutions
Georgi Panov

 

Cite as:

An overview of several common used frequency compensations in the CMOS operational amplifiers is presented. The advantages and disadvantages for each of them are given based on mathematical analysis. Practical circuit examples are shown as well. The work is divided in two parts. The first one explains the need of frequency compensation in the operational amplifiers and demonstrates the simplest possible implementations. The second part describes advance solutions suitable for special cases, where the common used technics do not work, or have low performance. The comparison of all frequency compensations presented in the paper is summarized together with some advises for their use.

 

Обзор на честотните компенсации в CMOS операционни усилватели, Част втора – Специфични решения (Георги Панов). Статията представя обзор на най-често използваните честотни компенсации в операционните усилватели направени с CMOS технология. Предимствата и недостатъците на всяка една една от тях са показани като резултат от математически анализ. Дадени са също така практически примери на реализацията им. Работата е разделена на две части. Първата обяснявя нуждата от честотна компенсация на операционните усилватели и представя основните схеми. Във втората част са показани решения подходящи за определени случаи, в които класическите методи не работят или дават незадоволителни резултати. Статията завършва със сравнение на разгледаните честотни компенсации и съвети за тяхното използване.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Panov G. Overview of frequency compensations in the CMOS operational amplifiers, Part two – Advance solutions. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (7-8), 2017, pp. 1-9, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)