Trends in the development of cobalt production

Trends in the development of cobalt production
Valeriya K. Kovacheva-Ninova, Georgi M. Savov, Vania Vassileva, Katia Vutova, Evgeni Petrov, Dobrin Petrov

 

Cite as:

Cobalt, as one of the “critical” and “strategically important” metals, plays a key role in the contemporary development of the world’s industry. Cobalt has specialized applications where it is currently impossible to replace it with other alternative materials. It finds application in the rechargeable batteries of portable devices (mobile phones, laptops, tablets) and electric and hybrid vehicles, integrated circuits, semiconductors, magnetic tunnel contact transistors, magnetic recording devices, catalysts, various alloys and super alloys, pigments, healthcare (prosthetics, diagnosis, radiotherapy), etc. A study is conducted, data and information on trends in global cobalt resource, reserves and production development has been analyzed and summarized. The modern technologies and methods for processing cobalt raw materials, by obtaining concentrates, intermediates or metal are presented. As a final step in the production of high purity metal, the vacuum electrometallurgy technologies – vacuum electro arc and electron beam melting methods are applied, that makes it possible to obtain metal with high purity and cobalt alloys and semi-finished products with new or improved chemical composition, structure and properties.

 

Кобалтът, като един от „критичните“ и „стратегически“ важни метали, заема ключова роля в съвременното развитие на световната индустрия и има специализирани приложения, в които понастоящем е невъзможна замяната му с други алтернативни материали. Намира приложение в акумулаторните батерии на портативните устройства (мобилни телефони, лаптопи, таблети), електрическите и хибридните превозни средства, интегралните схеми, полупроводниците, магнитните тунелни контактни транзистори, магнитните записващи устройства, катализаторите, различните сплави и суперсплави, оцветителите, здравеопазването (протезиране, диагностициране и радиолечение) и др. Направено е проучване и са анализирани и обобщени данни и информация относно тенденциите в развитието на световните ресурси, запаси и производство на кобалт. Представени са съвременните технологии и методи за извличане на кобалт и получаване на концентрати, междинни продукти или метал. Като краен етап при получаване на метал с висока чистота сe прилагат методите на вакуумната електрометалургия – вакуумно електродъгово и електроннолъчево топене, което дава възможност за получаване на метал с висока чистота и кобалтови сплави и полуфабрикати с нови или подобрени химичен състав, структура и свойства.

 


Cite this article as:

Kovacheva-Ninova V. K., Savov G. M., Vassileva V., Vutova K., Petrov E., Petrov D. Trends in the development of cobalt production. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 3-4, 2018, pp. 84-94, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180304-07