Transcranial direct current stimulation: complex protocol and device for neurophysiological investigations

Transcranial direct current stimulation: complex protocol and device for neurophysiological investigations
Tatyana Neycheva, Roumen Kirov, Juliana Yordanova, Tsvetan Mudrov, Ivan Dotsinsky

 

Cite as:

Transcranial direct current stimulation (tDCS) is an emerging technique for noninvasive brain stimulation, which induces plasticity in the brain via application of relatively weak currents through the scalp in humans. In the last years, the application of tDCS to treat neuropsychiatric diseases has been explored increasingly. Further, tDCS can enhance cognitive functioning. There is, however, a need to investigate tDCS parameters in large scales. Following these trends, in the present paper, a complex protocol for tDCS application is proposed. The protocol was implemented in a device allowing the generation of various waveforms with parameters adjustable in broad bands.

 

Транскраниалната постоянно-токова стимулация (ТПС) е нововъзникващ неинвазивен метод за мозъчна стимулация, който индуцира пластичност в мозъка чрез прилагане на относително слаби токове през скалпа на човек. През последните години се обръща особено внимание на приложението на ТПС за изследване на когнитивни функции, както и за третиране на невропсихиатрични разстройства. При това възниква необходимост от изследване на параметрите на ТПС в широки граници. Следвайки тези тенденции в изследването и приложението на ТПС, в настоящата статия се предлага комплексен протокол за вариране параметрите на стимулацията. Протоколът е приложен в устройство, което генерира набор от стимули с параметри, които могат да се настройват в широк диапазон.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Neycheva T., Kirov R., Yordanova J., Mudrov Ts., Dotsinsky I. Transcranial direct current stimulation: complex protocol and device for neurophysiological investigations. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (11-12), 2015, pp. 32-35, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20151112-04