Traffic investigation of priority services in IP networks

Traffic investigation of priority services in IP networks
Dimitar Atamian, Seferin Mirtchev, Rossitza Goleva

 

Cite as:

The paper presents an investigation of the quality of service of IP traffic flows, using different queueing disciplines. The main goal is to model the possibility of using a priority scheme, which is optimal for both the priority and non-priority served traffic flows. In case of priority queues, the model covers both cases: preemptive and non-preemptive services. Another schema is modeled, in which the preemptiveness might occur with a predefined or dynamically changed probability. A software platform to simulate the traffic flows and the store-and-forward service is created. Arriving process is modeled by exponential or Pareto distribution. The results show the possibility to use such ppreemptive serving in case of different IP traffic flows. The packet length is modeled with a fixed size, random value with exponential distribution, and bimodal distribution. The model is with infinite queue length and results are given for the packet mean waiting time for both traffic flows – low and high priority.

 

Статията представя изследване на качеството на обслужване на трафичните потоци в IP мрежи при прилагане на различни дисциплини на обслужване. Основната цел е да се изследва възможността за въвеждане на приоритетни дисциплини, които да дават оптимални резултати при използване на приоритети за различните видове трафични потоци. В случай на приоритетно обслужване моделът обхваща двата случая: относителен приоритет (non-preemptive) – без прекъсване, и абсолютен приоритет (preemptive) – с прекъсване на обслужването на текущата заявка. Изследва се и дисциплина на обслужване, при която прекъсването на текущата заявка се извършва с предварително зададена или динамично променяща се вероятност. Създадена е софтуерна платформа за симулационно моделиране на реални потоци, както и за моделиране на реалния процес на записване и предаване на пакетите при обслужването им. Изследването е направено при експоненциално разпределение на потока от постъпващи пакети, както и с разпределение на Парето. Резултатите показват възможността за използване на абсолютен приоритет с определена вероятност в случаите на различни IP потоци. В изследването са моделирани различни разпределения на дължината на пакетите – фиксирана дължина, експоненциално разпределена случайна величина, бимодално разпределение. Моделирана е едноканална система без ограничение на дължината на опашката и са дадени резултати за средното време за чакане за два трафични потока – с нисък и висок приоритет.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Atamian D., Mirtchev S., Goleva R. Traffic investigation of priority services in IP networks. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (5-6), 2017, pp. 18-23, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170506-04