The new condensed from vapor phase composite materials based on copper and their applications

The new condensed from vapor phase composite materials based on copper and their applications
Nikolay I. Grechanyuk, Vera G. Grechanyuk, Elena V. Khomenko, Igor N. Grechanyuk, Victor G. Zatovskii , Dmytro Kovalchuk

 

Cite as:

The paper presents the method of electron beam vacuum evaporation and condensation for the most promising technologies of manufacturing modern composite materials, used in welding and switching equipment. This method currently is one of the components of the technological process of producing thin (up to 5 μm) films for radio engineering, microelectronics, computer engineering, etc., as well as thick (more than 5 μm) films-condensates widely applied as effective protective and wearresistant coatings. The results of scientific and production activity on introduction into industry of technologies of deposition of thick films based on copper and refractory metals (molybdenum, tungsten, chromium) with additives of REM and other metals (yttrium, zirconium) on the surface of electric contacts and electrodes are described. Proceeding from the results of trials performed in more than 54 enterprises of Ukraine, Russia, Georgia, Romania, Poland and PRC it was established that the developed materials are not inferior to silver-containing powder compositions in terms of serviceability, while being approximately 3 times less expensive than the latter.

 

Статията представя метода на електроннолъчeво вакуумно изпарение и кондензация за най-обещаващите технологии на производството на съвременни композитни материали, използвани при заваряване и превключвателно оборудване. Този метод понастоящем е един от компонентите на технологичния процес на производство на тънки (до 5 μm) филми за радиотехниката, микроелектрониката, компютърна техника и т.н., както и дебели (повече от 5 μm) филми-кондензати, които имат широко приложение като ефективни предпазни и износоустойчиви покрития. Описани са резултатите от научно- производствената дейност на въвеждането в индустрията на технологии за отлагане на дебели филми на основата на мед и огнеупорни метали (молибден, волфрам, хром) с добавки на REM и други метали (итрий, цирконий) на повърхността на електрически контакти и електроди. Изхождайки от резултатите от проучвания, проведени в над 54 предприятия на Украйна, Русия, Грузия, Румъния, Полша и КНР беше установено, че разработените материали не отстъпват на съдържащите сребърни прахови състави по отношение на експлоатационната годност, като същевременно е приблизително 3 пъти евтини от последните.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Grechanyuk N. I., Grechanyuk V. G., Khomenko E. V., Grechanyuk I. N., Zatovskii V. G., Kovalchuk D. The new condensed from vapor phase composite materials based on copper and their applications. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 199-205, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-34