Corrosion resistance of Ti-Ta-Nb and Ti-Ta-Zr coatings fabricated on VT14 Titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere

Corrosion resistance of Ti-Ta-Nb and Ti-Ta-Zr coatings fabricated on VT14 Titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere
Vitaliy V. Samoylenko, Igor A. Polyakov, Mikhail G.Golkovski, Nikolay K. Kuksanov, Olga G. Lenivtseva, Ilya S. Ivanchik

 

Cite as:

In this study corrosion resistance of the coatings obtained on VТ14 (4% Al, 3% Mo, Ti – the rest) titanium alloy substrates using focused electron beam with an energy of 1.4 MeV injected into the atmosphere was discussed. The two-layered material fabricated on the titanium substrate can be applied for corrosive-resistant reactors used in chemical industry. These reactors are exposed by nitric acid heated to approximately boiling temperatures. It was shown that in spite of penetration of alloying elements (Al and Mo) from the substrate to the coating, high anticorrosive properties of the coatings can be achieved. For this purpose, high alloying degree of the coatings with such corrosive resistant elements as Ta, Nb and Zr should be provided.

 

В това проучване се обсъжда корозионната устойчивост на покритията, получени върху подложки от титанова сплав VТ14 (4% Al, 3% Mo, Ti – останалото), при използване на фокусиран електронен лъч с енергия от 1,4 MeV, инжектиран в атмосферата. Двуслоен материал, нанесен върху титанова подложка, може да се прилага за корозионно- устойчиви реактори, използвани в химическата промишленост. Тези реактори са изложени на азотна киселина, загрята приблизително до температурата на кипене. Показано е, че независимо от проникването на легиращи елементи (AL и Мо) от субстрата в покритието, могат да бъдат постигнати високи антикорозионни свойства на покритията. За тази цел, следва да се осъществи високо легиране на покритията с такива устойчиви корозивни елементи като Ta, Nb и Zr.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Samoylenko V. V., Polyakov I. A., Golkovski M. G., Kuksanov N. K., Lenivtseva O. G., Ivanchik I. S. Corrosion resistance of Ti-Ta-Nb and Ti-Ta-Zr coatings fabricated on VT14 titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 195-198, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-33