The Electron-Beam Treatment of Water Polluted by Humic Acids and Lignin

The Electron-Beam Treatment of Water Polluted by Humic Acids and Lignin
Polina K. Metreveli, Alexandra K. Metreveli, Alexander V. Ponomarev

 

Cite as:

Both lignin and humic acids cause the raised colourity and turbidity of natural water and industrial wastewater. Electron-beam treatment reduces kinetic stability of aqueous dispersions of lignin and humic acids. The radiation-induced coagulation takes place because of a recharge of micelles, recombination and addition of macroradicals to nonsaturated macromolecules, and also because of mechanical capture of small molecules by a coarsen aggregates. However coagulation depends on a ratio of a thickness of water layer to depth of electron beam penetration. The maximum coagulation takes place on depths smaller than range of the accelerated electrons. Excess negative charge is temporarily acting in an area of final deceleration of electrons. This uncompensated charge interferes with coagulation of negatively charged micelles. The high absorbed dose also interferes with discoloration of water because of increase in fraction of soluble products of macromolecules decomposition.

 

Двете съставки – лигнин и хумусни киселини причиняват нарастване на оцветяването и помътняването на естествената вода и индустриалната отпадъчна вода. Електроннолъчевото облъчване намалява кинетичната стабилност на водните дисперсии на лигнин и хумусни киселини. Индуцираната от радиацията коагулация започва поради презареждането с мицели, рекомбинация и добавяне на макрорадикали към ненаситените макромолекули, а също поради механично захващане на малки молекули от големи груби агрегати. Обаче коагулацията зависи от отношението на дебелината на водния слой и дълбочината на електронното проникване. Максимална коагулация има място при дебелини по-малки от пробега на ускорените електрони. Излишния негативен заряд е временно действащ в областта на крайното забавяне на електроните. Този некомпенсиран заряд взаимодейства с коагулацията на отрицателно заредените мицели. Големи дози на адсорбция също взаимодействат с обезцветяването на водата, защото нараства частта на разтворими продукти при макромолекулната декомпозиция.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Metreveli P., Metreveli A., Ponomarev A., Frumkin A. The electron-beam treatment of water polluted by humic acids and lignin. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 157-162, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-24