The 6G future: a survey of technological promises and challenges

The 6G future: a survey of technological promises and challenges
Emil E. Vladkov

 

Cite as:

Unlike previous developments in the field of communication technology, the sixth generation of communication networks makes a request to penetrate all spheres of life, transforming them radically. Unprecedented data rates, extremely low latency and high reliability as well as global scalability and massive machine type communications deployment opportunities, even precise localization, sensing and THz-imaging will definitely lead to a completely new type of services. However, for all this to happen and to make the Ubiquitous Wireless Intelligence Paradigm possible, it is necessary to address many essential problems concerning the THz-frequency range used, the availability of adequate devicetechnology and modulation techniques, the energy efficiency and the security of 6G communication channels. All these issues are considered in this survey.

 

За разлика от предишните разработки в областта на комуникационните технологии, шестото поколение комуникационни мрежи дава заявка да проникне във всички сфери на живота, като ги трансформира радикално. Безпрецедентните скорости на обмен на данни, изключително ниската латентност и високата надеждност, както и глобална мащабируемост с възможности за масово прилагане на устройства на база интерфейс машина-машина, дори точното определяне на местоположението, детектирането на присъствие и получаването на THz-изображения определено ще доведат до напълно нов тип услуги. За да се случи обаче всичко това и да стане възможна концепцията за повсеместния безжичен интелект е необходимо да се решат много съществени проблеми, засягащи използвания THz-честотен обхват, наличието на адекватна технология за 6G устройствата и на подходящи модулационни техники, енергийната ефективност и сигурността на 6G комуникационните канали. Всички тези въпроси са разгледани в това проучване.


Download PDF full text

Cite this article as:

Vladkov E., The 6G future: a survey of technological promises and challenges. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 59 (1), 2024, pp.9-16, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20240100-02