Blockchain integration in measurement systems: enhancing industrial data login systems

Blockchain integration in measurement systems: enhancing industrial data login systems
Georgi Petrov, Velimir Vasilev

 

Cite as:

This paper investigates the transformative potential of integrating blockchain technology into measurement systems. By leveraging blockchain’s immutable ledger and smart contracts, the integration aims to enhance trust and transparency in diverse industrial sectors. Case studies highlight its practical applications, showcasing how blockchain fortifies data integrity and enables transparent, auditable measurements in experimental system for monitoring operating parameters of high-speed radial axial fans. The study advocates for widespread adoption, emphasizing blockchain’s role in fostering reliability and transparency in decision-making processes.

 

Тази статия разглежда потенциал на интегрирането на блокчейн технологията в индустриалните измервателни системи. Чрез използването на блокчейн и интелигентните договори, интеграцията има за цел да повиши доверието и прозрачността в различни индустриални сектори. Посочени са практическите приложения, демонстрирайки как блокчейнът укрепва целостта на данните и позволява прозрачни, подлежащи на одит измервания в експериментална система за наблюдение на работните параметри на радиални аксиални вентилатори. Проучването се застъпва за широкото приемане на технологията, като подчертава ролята на блокчейна за подобряване на надеждността и прозрачността в процесите на вземане на решения.


Download PDF full text

Cite this article as:

Petrov G., Vasilev V., Blockchain integration in measurement systems: enhancing industrial data login systems. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 59 (1), 2024, pp.1-8, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20240100-01