Tendency of the Development of DC Type ELV Accelerators for Industrial Application and Research Experiments

Tendency of the Development of DC Type ELV Accelerators for Industrial Application and Research Experiments
Nikolay K. Kuksanov, Yury I. Golubenko, Petr I. Nemytov, Rustam A. Salimov, Sergey N. Fadeev, Аlexey I. Korchagin, Dmitry A. Kogut, Evgeny V. Domarov, Аlexandr V. Lavruchin, Victor G. Cherepkov, V. A. Semenov

 

Cite as:

ELV accelerators are D.C. machines. They were designed and manufactured by Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch of Russian Academy of Science. These machines are well known in the world. They are operating from Germany in West to Indonesia and Malaysia in East. Main application of these accelerators is the treatment of polymers. Accelerators for the polymer treatment are equipped with the foil window extraction device. Some kinds of ELV accelerators were equipped with the device for focused beam extraction into atmosphere. It allows the treatment of material with a high beam power density under atmosphere pressure.

New development of ELV accelerators is concerning the low energy range and design of selfshielded accelerators. There are the set of self-shielded accelerators. The lowest energy is 150 – 200 keV. These machines are unified with usual ELV accelerators and extend their application area.

 

ЕЛВ ускорителите са правотокови машини. Те бяха разработени и произведени в Института по ядрена физика „Будкер“ на Сибирското отделение на РАН . Тези машини са добре познати в света. Те се използват от Германия на Запад до Индонезия и Малайзия на Изток. Главното приложение на тези ускорители е обработка на полимери. Ускорителите за обработка на полимери се екипират с изходно устройство на снопа във вид на фолиен прозорец. Някой видове ЕЛВ ускорители имат устройство за екстракция на фокусиран лъч в атмосферата. Те позволяват обработка на материали с висока плътност на мощност на лъча при атмосферно налягане. Новите разработки на ЕЛВ ускорители са в областта на ниско енергийната област и самоекраниращите се ускорители. Има една серия от само- екраниращи се ускорители. Най-ниската енергия е 150-200 keV. Тези машини са унифицирани с обикновените ЕЛВ ускорители и разширяват тяхната област на приложения.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Kuksanov N., Golubenko Yu., Nemytov P., Salimov R., Fadeev S., Korchagin A., Kogut D., Domarov E., Lavruchin A., Cherepkov V., Semenov V. Tendency of development of DC type ELV accelerators for industrial application and research experiments. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 169-173, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-26