Source of Radial Converging Electron Beam for Modification of Long-Length Cylindrical Targets

Source of Radial Converging Electron Beam for Modification of Long-Length Cylindrical Targets
Vladimir Engelko

 

Cite as:

In previous period it was created a method of improving corrosion resistance of construction steel tubes situated in liquid heavy metal coolants (as example Pb and Pb-Bi used in nuclear reactors). At beginning on the steel surface is deposited a layer from Al or Al-containing alloys in order to create Al2O3 barrier preventing the interaction of the steel with the liquid coolants. Then the surface layer and layer of the steel surface are melted by irradiation with microsecond pulse intense electron beams. For realization and optimization of this process a pulsed electron beam experimental facility GESA-4 was designed. In the paper are discussed main problems and achievements of developed facility.

 

В предишния период бе създаден метод за подобряване на корозионната устойчивост на тръби от конструктивна стомана, намиращи се в корозивни течни тежки метали (например Pb и Pb-Bi използвани в ядрените реактори). Първоначално върху стоманената повърхност се отлага слой от Al или Al-съдържаща сплав с цел да образува Al2O3 бариера, предпазваща от взаимодействие с течния метал. Тогава повърхностния слой и слоя на повърхността на стоманената мишена се топят от облъчване на микросекунден импулсен електронен сноп. За реализация и оптимизация на този процес една импулсна електроннолъчева експериментална апаратура GESA-4 бе конструирана. Вработата се дискутират главните проблеми и постижения на разработеното устройство.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Engelko V. Source of radial converging electron beam for modification of long-length cylindrical targets. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 236-241, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-38