Some features and opportunities for calibration of analyzers of electric power by total harmonic distortion

Some features and opportunities for calibration of analyzers of electric power by total harmonic distortion
Plamen Tzvetkov, Krasimir Galabov, Ivan Kodjabashev

 

Cite as:

The possibility for evaluation of the quality of electrical energy for the purpose of calibration of analyzers is considered by using a periodic square-wave pulse signal instead of the traditionally used harmonic signals. The square-wave pulse signal is represented in Fourier series, as each harmonic component is a function of the amplitude and the impulse signal duty ratio. A metrological analysis of the correction of the generated by the standard calibrator values of total harmonic distortion has been performed.

 

За целите на калибрирането на анализатори за оценка на качеството на електрическата енергия се разглежда възможността да се използва периодичен правоъгълен импулсен сигнал вместо традиционно използваните хармонични сигнали. Правоъгълният импулсен сигнал се представя в ред на Фурие, като всяка негова хармонична съставка се явява функция на амплитудата и коефициента на запълване на импулсния сигнал. Направен е метрологичен анализ на поправката на генерираните от еталонния калибратор стойности на коефициента на нелинейни изкривявания.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tzvetkov P., Galabov K., Kodjabashev I. Some features and opportunities for calibration of analyzers of electric power by total harmonic distortion. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 11-12, 2018, pp. 285-288, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20181112-02