Smart sensor node for on-line particulate matter monitoring

Smart sensor node for on-line particulate matter monitoring

 

Cite as:

Increased concentration of particulate matter in big cities and agglomerations is one of the main risk factors for the health of the residents. Conventional systems for particulate matter (PM) monitoring have significant limitations, especially with respect to the costs of their installation and maintenance. The number of these monitor stations is limited but concentration of PM changes fast, non-linearly, within wide limits and is determined by multiple factors. In this paper, we propose an approach based on cost-effective sensor nodes for on-line measuring and obtaining information about PM concentration. The acquired data can be analyzed to evaluate the local distribution of pollutant density and can be shared through web platforms that use standard protocols. The adoption of such an approach
allows for a detailed study of the levels of pollution and its sources.

 

Повишената концентрация на фини прахови частици в големите градове и селищни агломерации е един от основните рискови фактори за здравето на хората. Конвенционалните системи за мониторинг на параметрите на въздуха имат значителни ограничения, особено по отношение на разходите за тяхната инсталация и поддръжка. Броят на тези станции е ограничен, а концентрацията на ФПЧ се изменя бързо, нелинейно, в широки граници и зависи от множество фактор В тази статия, ние предлагаме подход, базирана на нискобюджетни сензори, за измерване в онлайн и получаване на детайлна информация за концентрация на ФПЧ. Получените данни могат да бъдат анализирани, за да се оцени локалното разпределение на плътността на замърсителите и да се споделят актуални стойности чрез уеб платформи, използващи стандартни протоколи. Използването на този подход дава възможност за по-детайлно изследване на нивата на замърсяване и на източниците му.

 

Cite this article as:

Marinov M. Smart sensor node for on-line particulate matter monitoring. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 1-2, 2018, pp. 1-9, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180102-01