Seam Tracking during Electron Beam Welding in Air

Seam Tracking during Electron Beam Welding in Air
Vladimir Ya. Braverman, Vladimir S. Belozertsev, Valeriy V. Bogdanov, Nikolay V. Uspenskiy, Alexander E. Beniyash

 

Cite as:

We study methods of beam positioning at the joint during Electron Beam Welding in air. Traditional methods of automatic beam positioning at the joint are unacceptable during the Electron Beam Welding in air because of the significant dispersion of electrons and the impossibility of the beam deflection inside the electron beam gun due to presence of an airlock. For joint tracking, we propose using magnetic fields of the current in the welded parts created by the beam’s current. It is established that the vertical component of the magnetic field of the current in the welded parts is proportionate to the beam deflection at the joint. Differential flux gate meter is used as a tracking device. We outline the functional diagram is of the joint tracking device and address issues with error prevention methods.

 

Ние изучаваме методи на позициониране на лъча върху съединението при електроннолъчево заваряване в атмосферата. Традиционните методи за автоматично позициониране на снопа върху процепа между съединяваните детайли са неприемливи при електроннолъчево заваряване във въздух, поради значително разсейване на електроните и невъзможното отклонение на снопа извън пушката, поради присъствие на ефект на аеро- заключване. За следене на заваръчния процеп ние предлагаме използване на магнитните полета от токовете във заварените части, създадени от тока на лъча. Намерено е, че вертикалната компонента на магнитното поле на токовете в заваряемите детайли е пропорционална на отклонението на лъча от заваръчния процеп. Диференциален поток-метър се използва като следящо устройство. Приведена е функционална диаграма на следящото процепа устройство и адресираме данните по метода на избягване на грешки.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Braverman V., Belozertsev V., Bogdanov V., Uspenskiy N., Beniyash A. Seam tracking during electron beam welding in air. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 56-61, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-08