SCP-RPSC – the key technology in the next generation steerable lines for satellite communications

SCP-RPSC – the key technology in the next generation steerable lines for satellite communications
Veselin Demirev

 

Cite as:

A retrospective review of the author research, dealing with possible applications of SCP-RPSC technology in the next generation steerable lines for satellite communications, is given in this report. The analysis shows that there is very wide area of different SCP-RPSC applications in satellite communications where it is necessary: to direct a narrow beam over a sector angle and give coverage like a sector antenna; to obtain high antenna gain and thus to reduce power and amplification requirements on radios; to narrow the antenna beam width in order to reduce multipath propagation problems; to create complex and dynamically re-configurable radio networks exhibiting high spectrum efficiency; to reuse the frequencies and timeslots in different directions; to obtain secure and reliable satellite communications, resistive to the enemy active jamming, as well as to use “multiple spot beams” approach from unstable or mobile communication platforms at microwaves.

 

В доклада авторът е представил ретроспективен преглед на изследователската си работа в областта на приложението на технологията SCPRPSC в следващите генерации спътникови комуникации. Специално внимание е обърнато на системите, използващи сканиращи антенни лъчи. Анализът показва извънредно широката област на приложение на технологията SCP-RPSC в спътниковите комуникации, когато е необходимо: насочване на тесен лъч в определен ъглов сектор и осигуряване на покритие, подобно на това на секторна антена; реализиране на голям коефициент на усилване на антенната система с оглед намаляване мощностите на излъчваните сигнали; елиминиране на проблемите, свързани с многолъчевото разпространение на радиовълните; създаване на комплексни и динамично преконфигуеми радио мрежи с висока спектрална ефективност; координиране на сканирането на антенния лъч с оглед преизползване на честотно орбиталния ресурс и времевите интервали в различните направления; елиминиране на ефектите, свързани с пространствена нестабилност или движение на спътниковата комуникационна платформа в сантиметровия и милиметровия диапазон на радиовълните, както и реализиране на надеждни и засекретени спътникови комуникации, устойчиви на активно радиопротиводействие.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Demirev V. B. SCP-RPSC – the key technology in the next generation steerable lines for satellite communications. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51(7-8), 2016, pp. 7-14, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160708-02