Public and private autonomous data base cloud

Public and private autonomous data base cloud
Krassimira Schwertner

 

Cite as:

The article explains and discusses a new phenomena in organization of the Data Centers. This is known as autonomous database cloud. The private autonomous cloud is the next level in the evolution of the public autonomous cloud services. The properties and functionalities of the private cloud are revealed and explained. The most important features are that the sensitive data is stored on the premises and not in public data centers. This is a big security advantage which is also connected with the control of the places where the standby data is stored. So it is possible to restrict the trans frontier data placement. This often is subject of law restrictions and gives full control over the enterprise data. It is explained why these cloud services should be autonomous, i.e. self-controlled. The price and the limitations of this approach are discussed. No databases that run on-premises or in cloud environments today are 100% autonomous – but that is the goal toward which the industry is headed. The article is based mainly on Oracle Cloud.

 

Статията обяснява и обсъжда нови явления в организацията на центровете за данни. Този подход е известен като автономен облак на базата данни. Частният автономен облак е следващото ниво в еволюцията на публичните автономни облачни услуги. Разкриват се и се обясняват свойствата и функционалностите на частния облак. Най-важните характеристики са, че чувствителните данни се съхраняват в предприятията, а не в обществени центрове за данни. Това е голямо предимство за сигурността, което е свързано и с контрола на местата, където се съхраняват данните в режим на готовност. Така че е възможно и да се ограничи трансграничното пренасяне на данни. Всичко това много често е обект на законови ограничения и дава пълен контрол върху данните на предприятието. Обяснено е защо тези облачни услуги трябва да бъдат автономни, т.е. самоуправляеми. Обсъждат се цената и ограниченията на този подход. Нито една база данни, която работи локално или в облачна среда днес, не е 100% автономна – но това е целта, към която се насочва индустрията. Статията се основава главно на разработката на Oracle Cloud.


Download PDF full text

Cite this article as:

Schwertner K. Public and private autonomous data base cloud. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 56 (3-4), 2021, pp.29-37, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20210304-01