Modern Problems and Development Methods of Electron Beam Welding Systems

Modern Problems and Development Methods of Electron Beam Welding Systems
Alexey V. Shcherbakov, Alexey L. Goncharov, Alexey S. Kozhechenko, Alexey K. Gordenko, Andrei P. Sliva, Vladimir N. Balashov, Victor K. Dragunov, Viktor P. Rubtsov

 

Cite as:

At present the area of industrial application of electron beam technology is constantly expanding. Today, there are new materials, technologies and standards, and thus approaches to the design of electron beam systems must be rebuilt. In order to meet the technological and technical requirements, which are often contradictory, it is necessary to implement integrated design techniques based on the solution of interdisciplinary problems. Precision calculation method of electron-optical systems must take account of the specific features of technological processes, such as the effect of space charge in the cathode region and the formation of ion beams in the accelerating field. It is absolutely necessary to consider the influence of the dynamic processes in the supply sources on the electron gun operation. Especially critical influence of transients in power supplies with pulse control of the beam parameters. In the paper the main problems of building welding technological complexes and methods for their solution are considered.

 

Понастоящем областта на индустриални приложения на електроннолъчевите технологии постоянно расте. Днес има нови материали, технологии и стандарти, и така подходите за конструиране на електроннолъчеви системи трябва да се обновят. За да се посрещнат технологичните и технически изисквания, които често си противоречат, е необходима да се въведе техника за интегрално конструиране, базирана на решения на интердисциплинни проблеми. Прецизното пресмятане на електронно-оптични системи трябва да е съобразено със специфичните особености на технологичните процеси, такива като обемния заряд в катодната област и формирането на йонен сноп в ускоряващото поле. Абсолютно е необходимо да се разгледа влиянието на динамичните процеси в захранващите източници върху работата на електронните пушки и по-специално критичното влияние на преходните процеси в мощните захранвания с импулсно управление на параметрите на снопа. В работата са разгледани главните проблеми на създаване технологични комплекси за заваряване и методите за тяхното решаване.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Shcherbakov A., Goncharov A., Kozhechenko A., Gordenko A., Sliva A., Balashov V., Dragunov V., Rubtsov V. Modern problems and development methods of electron beam welding systems. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 7-12, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-01