Mobile multisensor node for monitoring environmental parameters in urban areas

Mobile multisensor node for monitoring environmental parameters in urban areas
Marin Berov Marinov

 

Cite as:

Air quality is a matter of considerable concern as it affects public health, the environment and the economy of developed countries. Recent research has shown that air pollution can increase the incidence of diseases and impair the quality of life. It is therefore necessary to develop systems for real-time multi-parameter environment monitoring so that timely decisions can be taken. The use of such systems allows us to make a detailed study of the levels of major pollutants and their sources. Conventional monitoring systems have significant limitations, especially with respect to the cost of their installation and maintenance. Methods based on mobile handheld devices also have limitations and measurements usually are not fully automated. Advances in gas sensoric and in smart systems development have made it possible to have new low-cost, precise and accessible air quality monitoring tools. The paper presents an approach for cost effective measurement of basic environment parameters in real-time. A sensor array with integrated amperometric and NDIR gas sensors is used. Preliminary prototypes and implementation challenges are also discussed.

 

Качеството на въздуха е основен проблем за общественото здраве, околната среда и икономиката на развитите страни. Последните проучвания показват, че замърсеният въздух може значително да увеличи честотата на заболявания и да влоши качеството на живот. Ето защо е необходимо разработването на системи за многопараметрично наблюдение на околната среда в реално време, които да подпомагат вземането на своевременни решения. Използването на системи за мултипараметричен мониторинг на околната среда позволява детайлно проучване на нивата на основните замърсители и на техните източници. Конвенционалните системи за мониторинг имат значителни ограничения, особено по отношение на разходите за тяхната инсталация и поддръжка. Реализациите, базирани на мобилни преносими устройства също имат ограничения и измервателните процеси обикновено не са напълно автоматизирани. Напредъкът в газoвата сензорика и в развитието на интелигентните системи дават възможност на нови, достатъчно точни и достъпни инструменти за мониторинг на качеството на въздуха. В настоящата статия е представен подход за икономически ефективно измерване на основни параметри на околната среда в реално време. Реализиран е сензорен масив чрез използване на амперометрични и недисперсивни инфрачервени газови сензори. Представени са резултати от измервания с прототипи и предизвикателства при реализацията им.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Marinov M. B. Mobile multisensor node for monitoring environmental parameters in urban areas. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (7-8), 2015, pp. 19-25, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150708-04