Methods for forming and transmitting hypermedia images by using modern communication technologies

Methods for forming and transmitting hypermedia images by using modern communication technologies
Venko Kacarov, Aneliya Stanoeva, Anton Stoilov, Alexey Stefanov, Filip Batalov

 

Cite as:

Of particular interest is the development of an aromatic image synthesizer that can reproduce a given variety of aromas in the surrounding environment, leading to indirect changes in psychophysiological indicators and behavioral responses of the human body.

 

Според теорията на комуникацията реципиентите възприемат информацията визуално, аудиально и кинестетически. Кинестетическото възприятие е разделено, от своя страна на три категории: вкус, аромат и тактилно. За човека възприемането на информационните пакети и съобщения, включително предавани по телекомуникационните канали, се осъществява чрез сензорни системи. В масовата комуникация основно внимание се отделя на аудио-визуалните канали за комуникация.. Прието е да се счита, че най-значимата сензорна система е зрителният анализатор. Втората, не по-малко важна сензорна система, е слуховият анализатор. Тези сензорни системи осигуряват дистанционната форма на възприемане на физическите фактори на външната среда. Но поведенческите функции на болшинството живи организми се формират не само при възприемането на зрителната и слуховата информация, но и с участието на обонянието. Възприемането на физико-химичните параметри на околната среда чрез работата на системата на обонянието е присъщо и на човека. Според съвременните схващания това е много мощна сензорна система на възприятие на различни ароматични образи, която е в състояние да образува устойчиви в продължение на дълго време поведенчески стимули. В нормален вид тази система има много общо със зрителните и слухови анализатори. Но в техническо отношение има още много бели петна и нерешени проблеми. По-специално определен интерес представлява създаването на синтезатор – генератор на ароматични образи, който може да възпроизвежда необходими разнообразни аромати в околното пространство, което води до косвена промяна на психофизиологичните показатели и поведенчески реакции на организма на човека. Настоящата статия е посветена на проблемите свързани с класификацията, био-физичните основи на сензитивността на ароматите, а също така на някои аспекти при реализацията на технически системи за формирането на ароматични образи.


Download PDF full text

Cite this article as:

Kacarov V., Stanoeva A., Stoilov A., Stefanov A., Batalov F. Methods for forming and transmitting hypermedia images by using modern communication technologies. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (5-6), 2019, pp. 92-97, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190506-01