Link throughput evaluation in telecommunication networks

Link throughput evaluation in telecommunication networks
Seferin Mirtchev

 

Cite as:

When planning telecommunication networks it is important to determine the link throughput to provide quality of services, to avoid overloading and bottlenecks in the network. In this paper, a method for evaluating the link throughput in modern telecommunications networks with packet switching based on the classic teletraffic system M/M/1/k is proposed. It is shown the dependence of the carried traffic from the queue length at a defined loss probability, and the dependence of the carried traffic from the defined waiting time, normalized to the average service time at a certain probability to wait more than a defined waiting time and a queue length. Presented graphic dependencies allow at defined quality of service, namely the probability of packet loss and admissible delays, to determine the allowable carried traffic of the lines. Determining the link throughput allows for efficient mechanisms operation of the congestion management in the modern telecommunications networks with packet switching.

 

При планиране на телекомуникационните мрежи е важно да се опреде- ли пропускателната способност на линиите, за да се предоставят качествени услуги, да не се допуска претоварване в мрежата и да се избягват тесните места. В този доклад е предло- жен метод за оценка на пропускателната способност на линиите в съвременните телекому- никационни мрежи с пакетна комутация на основата на класическата телетрафична систе- ма M/M/1/k. Показана е зависимостта на обслужения трафик от размера на опашката при зададена вероятност за загуби, а също и зависимостта на обслужения трафик от зададено време за чакане, нормирано спрямо средното време за обслужване, при определена вероят- ност да се чака повече от зададеното време и размер на опашката. Представените графични зависимости дават възможност при зададено качество на обслужване, а имено вероятност за загуба на пакети и допустими закъснения, да се определи допустимия обслужен трафик на линиите. Определянето на пропускателната способност на линиите дава възможност за ефективна работа на механизмите за управление на претоварванията в съвременните теле- комуникационни мрежи с пакетна комутация.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Mirtchev S. Link throughput evaluation in telecommunication networks. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (11-12), 2017, pp. 1-5, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20171112-01