Investigation of indoor wireless communication environment using abstract modelling

Investigation of indoor wireless communication environment using abstract modelling
Viktor R. Stoynov

 

Cite as:

Modern wireless communications are realized to a large extent in closed environments. A serious problem for broadband wireless exchange of data in such an environment is the poor quality of signal transmission due to walls and other barriers, generally called blockages. The simulation of such a complex environment can be accomplished using abstract modelling of enclosed spaces and the deployment of the blockages can be on a random or deterministic principle. In this work, through abstract modelling, the quality of the communication environment in indoor areas is studied in four defined scenarios, with the aim of covering the possible situations of a real working environment to the fullest extent. The average attenuation at a fixed number of transmitters and a changing number of receivers situated randomly in the space is studied. The influence of the number of receiver units on the average performance of the wireless network in an indoor environment is shown for each of the specified four scenarios. The validity of the simulations is confirmed by verification using analytical calculations of the signal-to-interference ratio (SIR).

 

Голяма част от съвременните безжични комуникации се реализират в затворена среда. Сериозен проблем при широколентов безжичен обмен на данни в такава среда е влошеното качество при предаване на сигналите поради наличието на стени и други прегради, най-общо наричани препятствия. Симулирането на такава сложна среда става чрез абстрактно моделиране на затворени пространства, като разполагането на препятствията може да бъде на случаен или на детерминиран принцип. Посредством имитационно моделиране, в настоящата работа е изследвано качеството на комуникационната среда в затворени пространства при обосновано дефинирани четири сценария, целта на които е в максимална степен да покрият възможните ситуации в реална работна среда. Изследвано е средното затихване при фиксиран брой предавателни устройства и вариращ брой потребители, ситуирани в пространството на случаен принцип. За всеки от четирите сценария е показано влиянието на броя приемни устройства върху средната производителност на безжичната мрежа в затворена среда. Достоверността на резултатите от симулациите е потвърдена чрез верификация с аналитични изчисления за отношението сигнал към интерференция.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Stoynov V. R. Investigation of indoor wireless communication environment using abstract modelling. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 52, No. 01-02, 2017, pp. 26-31, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170102-04