Improvement of the information services by using means of the IT infrastructure library

Improvement of the information services by using means of the IT infrastructure library
Mario Ivanov

 

Cite as:

In the present paper, the focus is on the process of determining effective key indicators in ITIL (Information Technology Infrastructure Library), and is provided an overview of the most popular key performance indicators. ITIL is a set of best practices that focus on the management of IT services and processes. The goal of ITIL is to improve the quality and efficiency of the use of information technology by aligning information services with business needs. During the process of ITIL implementation is improved the quality of these services and is reduced their cost in the long term. In the field of service management are formulated ten key business areas – for supply and for maintenance of services. These groups are described within ten practical areas in which the paper discusses the need for the use and definition of key indicators for unification of measurement services and businesses (organizations) and the process used to provide these measurements.

 

В тази статия се отделя основно внимание на процеса на определяне на ефективните ключови показатели в ITIL, както и се прави обзор на най- популярните ключови показатели за ефективност. ITIL представлява набор добри практики, фокусирани върху управлението на IT услуги и процеси. Целта на ITIL е да се повиши качеството и ефикасността на използването на информационни технологии чрез съгласуване на информационните услуги с нуждите на бизнеса. С въвеждането на ITIL се подобрява качеството на тези услуги и се намаляват разходите за тях в дългосрочен план. По отношение на областта за управление на услугите има формулирани десет основни сфери на дейност – за доставка и за поддръжка на услуги. Тези групи се описват в рамките на десетте практически области, за които в тази статия се обсъжда необходимостта от използването и дефинира- нето на ключови показатели, за уеднаквяване на измерванията за услугите и бизнеса (организациите), както и за процеса използван за предоставяне на тези измервания.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Ivanov M. Improvement of the information services by using means of the IT infrastructure library. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (1-2), 2014, pp. 2-6, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140102-01