Evaluation of the integration of systems for quality management in the field of higher education

Evaluation of the integration of systems for quality management in the field of higher education
Pavlina Shopova, Maria Todorova, Lilyana S. Koleva, Elena G. Koleva

 

Cite as:

For the purposes of continuous improvement of the quality management system in any organization, and in particular those in the field of higher education, an assessment of the degree of integration (maturity) of the system in the activities of the organization is necessary. In this way, activities aimed at its further improvement can be identified. A quality management system that does not have the necessary integration is ineffective.

The main purpose of the current research is to assess the level of some indicators related to the quality of education in higher education institutions, such as: technology and infrastructure, providing timely information about the functioning of the educational system, maintaining high academic standards and professional training programs for all students in every higher education institution, and most importantly developing an institutional culture to ensure the quality of education. In conditions of globalization, digitalization, and the common European educational space, Bulgarian higher schools are placed in a highly competitive environment that requires the maintenance of high quality, including the educational service itself, as well as the satisfaction of the students.

 

За целите на непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление на качеството във всяка организация, и по-специално в тези в областта на висшето образование, е необходима оценка на степента на интеграция (зрялост) на системата в дейностите на организацията. По този начин могат да бъдат идентифицирани дейности, насочени към нейното допълнително усъвършенстване. Система за управление на качеството, която не притежава необходимата интеграция, е неефективна.

Основната цел на текущото изследване е да се оцени нивото на някои показатели, свързани с качеството на образованието в институциите на сектор висше образование, като: технология и инфраструктура, предоставяне на своевременна информация за функционирането на образователната система, поддържане на високи академични стандарти и професионални обучителни програми за всички студенти в сектор висше образование и най-важното развиване на институционална култура, гарантираща качеството на образованието. В условията на глобализация, дигитализация и общоевропейско образователно пространство, българските висши училища са поставени във високо конкурентна среда, която изисква поддържането на високо качество, както на самата образователната услуга, така и на удовлетвореността на студентите.


Download PDF full text

Cite this article as:

Shopova P., Todorova M., Koleva L., Koleva E. G., Evaluation of the integration of systems for quality management in the field of higher education. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (3), 2023, pp.51-57, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230300-01