Emittance – quantitative characteristic of welding beam quality

Emittance – quantitative characteristic of welding beam quality
Elena Koleva, Georgi Mladenov, Volodya Dzharov, Dimitar Todotov, Marin Kerdjiev, Lilyana Koleva

 

Cite as:

The management of the quality during electron beam welding directed to optimization of the process parameters is an important way to improve the use of the expensive equipment and to make the EBW process more efficient in consuming materials, time and energy.

The beam emittance as well as the electron beam density distribution are significant and appropriate characteristics of the beam quality. The measurement of these characteristics will: (i) help standardization of electron optical systems, (ii) provide adequate conditions for welding production quality control by keeping a high reproducibility of the welds (iii) support the attempts to transfer the concrete welding technology from one welding machine to another and (iv) at creating expert systems for an operator choice of suitable regimes for gaining desirable welds.

 

Управление на качеството по време на електроннолъчево заваряване, насочено към оптимизиране на параметрите на процеса е важен начин за подобряване на скъпото оборудване и за повишаването на ефикасността на процеса по отношение на изразходваните материали, време и енергия.

Емитансът на електронния лъч, заедно с плътността му на разпределение са значими и подходящи характеристики на качеството на лъча. Измерването на тези характеристики ще: а) спомогне за стандартизирането на електронно оптичните системи, б) ще осигури адекватни условия за управлението на качество на заваръчното производство, чрез осигуряване на висока възпроизводимост на шевовете, в) ще допринесе за опитите за пренасяне на конкретна заваръчна технология от една заваръчна машина към друга и г) ще допринесе и за създаването на експертни системи за избор на оператора на подходящи режими за получаването да желаните заваръчни шевове.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Koleva E., Mladenov G., Dzharov V., Todotov D., Kerdjiev M., Koleva L. Emittance – quantitative characteristics of welding beam quality. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 184-188, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-31