Electron beam welding of thin sheet niobium

Electron beam welding of thin sheet niobium
Igar L. Pobal, Siarhei V. Yurevich

 

Cite as:

This paper presents the results of study of electron beam welding (EBW) of thin sheet niobium. The review of published data on EBW of niobium for superconducting radio-frequency (SRF) cavities was done. Relations between EBW parameters and geometric characteristics of welds of thin sheet niobium were investigated. The modes for EBW of 1.7 mm thick sheet niobium were explored and optimized.

 

Тази статия представя резултатите от изследване на електроннолъчево заваряване (ЕЛЗ) на тънък лист ниобий. Направен е преглед на публикуваните данни за ЕЛЗ на ниобий за свръхпроводящи радиочестотна (SRF) резонатори. Изследвани са зависимостите между параметрите ЕЛЗ и геометричните характеристики на заварките на тънък лист ниобий. Проучени и оптимизирани са режимите за ЕЛЗ на листове ниобий с дебелина 1.7 мм.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Pobal I. L., Yurevich S. V. Electron beam welding of thin sheet niobium. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 98-102, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-16