Electron Beam Welding Machines with Plasma Cathode Gun

Electron Beam Welding Machines with Plasma Cathode Gun
Sergey I. Belyuk, Igor V. Osipov, Alexander G. Rau, Grigory V. Semenov

 

Cite as:

Electron beam machines with the plasma cathode guns are presented. All machines possess high extent of automation. The high-voltage source has effective protection against breakdowns and small time of restoration. Machines are equipped with systems of coaxial to a beam optical targeting and targeting in the reflected electrons. In machines high-precision manipulators are used. Technological process is completely automated. There is a system of documenting of technological process.

The following features of the plasma cathode electron guns are in detail discussed:

– High stability of optical parameters at current regulation from a targeting mode (0.1-0.5 mА) to welding 150 mА. The position of the focal plane doesn’t change. At current regulation optical properties of an electronic beam remain invariable;

– Tolerance to properties of welded materials. There are no heated details in guns, temperature of electrodes doesn’t exceed 150 degrees Celsius;

– At breakdown current of a beam “breaks”, on welded details doesn’t remain traces;

– The self-adjustment of a plasma emitting surface in the emission channel provides high optical quality of a beam.

 

Представени са електроннолъчеви заваръчни машини с пушки с плазмен катод. Всички машини са високо-автоматизирани. Високоволтовият източник има ефективна защита против пробиви и малко време на възстановяване. Машините са снабдени със съосно оптично насочване на лъча и с насочване с отразени електрони. Използват се високо-точни манипулатори. Технологичният процес е напълно автоматизиран. Има система за документиране на технологичния процес. Следните особености на пушките с плазмен катод са обсъдени:

– Висока стабилност на оптичните параметри при токово регулиране от една мода от 0.1 до 0.5 mA при заваряване с 150 mA позицията на фокусната равнина не се променя и оптичните свойства на снопа са неизменни;

– Толеранс към свойствата на заварявания материал. Няма нагрети части на пушката, температурата на електродите не превишава 150 °С.

– При пробив в пушката не остават следи върху заваряваните детайли.

– Саморегулирането на плазмената емитираща повърхност в емисионния канал обезпечава високо оптично качество на снопа.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Belyuk S., Osipov I., Rau A., Semenov G. Electron beam welding machines with plasma cathode gun. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 269-273, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-44