EBW of Stainless Steels and ODS Ferritic Steel

EBW of Stainless Steels and ODS Ferritic Steel
Petr Havlík, Pavel Šohaj, Jan Kouřil, Rudolf Foret, Ivo Dlouhý

 

Cite as:

Dissimilar welds are the integral part of design in chemical, nuclear and energy industries. One of the most common combinations is the joints between ferritic, austenitic and martensitic steels. These joints provide many advantages at the detriment of the worse weldability. Possible defects in dissimilar welds are caused by different physical properties of welded materials. Choice of electron beam welding (EBW) is achieved the reducing the amount of heat input into the weld and reduce the negative effects of the surrounding atmosphere. Suppression of defects can be done by the right settings of EBW parameters. Another way is right choice of the rolling direction of base materials against the orientation of weld joint, which is most occurs in a materials whose structure has grains with a large ratio length-to-width (e.g. extruded ODS steel). In this work were evaluated four heterogeneous welds of austenitic stainless steel, martensitic stainless steel and ODS ferritic steel, which vary in the used welding parameters and in the orientation of the base materials to the direction of welded joint. Optimization of welding conditions was performed on the basis of structural and hardness measurements.

 

Заваръчните шевове на разнородни метали са интегрална част от конструирането на химични, ядрени и енергийни инсталации. Една от най-използваните комбинации е съединението между феритна, аустенитна и мартенситна стомана. Тези съединения обезпечават много преимущества при затрудненията на лоша заваряемост. Възможните дефекти при несиметричните шевове са причинени от различните физически свойства на заваряваните материали. С изборът на електроннолъчево заваряване се постига намалено топло-влагане в шева и намаляват негативните ефекти от обкръжаващата среда. Редуциране на дефектите може да се постигне чрез правилният избор на параметрите на заваръчния процес. Друг подход е правилния избор на валцоване на основния материал по отношение на заваръчния шев, който най-често е в материал, структурата на който е със зърна с голямо отношение дължина към ширина (например екструдирана ОДС стомана). В тази работа са оценени четири шевове от аустенитна неръждаема стомана, които са направени с променящи се заваръчни параметри и ориентация на валцоване на базовия материал към направлението на шева. Оптимизация на заваръчните условия е направена на основата на структурни анализи и измерване на твърдостта.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Havlík P., Šohaj P., Kouřil J., Foret R., Dlouhý I. EBW of austenitic stainless steel and ODS ferritic steel. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 82-89, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-12