Determine the energy of the impulse scheme for electrical excitation laser type “double impulse”

Determine the energy of the impulse scheme for electrical excitation laser type “double impulse”
Svetoslav Т. Ivanov, Yanca N. Kissova

 

Cite as:

In most lasers with optical excitation essential element of the emitter except the active environment and optical resonator is a converter of electrical energy in the exciting light radiation – gas discharge or halogen filament lamps, and semiconductor LEDs and others. To obtain a high-energy (~100-300J) impulse with a steep front is suitable scheme excitation type “double impulse” proposed and investigated in this article. Described the principle of operation of the scheme and is composed substitutional electrical circuit. The analysis of resonant processes in both resonance loop lamp power supply, is defined the maximum number of inclusions flash lamp. Alleging is the equation for the total energy of the double pulse in substitutional scheme for electrical excitation laser of the type “double impulse”.

 

При повечето лазери с оптично възбуждане съществен елемент на излъчвателя, е преобразувателят на електрическата енергия във възбуждащо светлинно лъчение посредством газоразрядна лампа. За получаване на високо енергиен (~100-300J) импулс със стръмен фронт е подходяща схемата за възбуждане тип “двоен импулс“ предложена и изследвана в тази статия. Описан е принципът на действие на схемата и е съставена заместваща електрическа схема. Представени са симулационните резултати от проведеното изследване на преходните процеси. При направеният анализ на резонансните процеси в двата контура, които захранват лампата, е определен максималния брой включвания за импулсната лампа. Изведено е уравнението за пълната енергия на двойния импулс в заместващата схема, за електрическото възбуждане на лазер от вида „двоен импулс”.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Ivanov S. Т., Kissova Y. N. Determine the energy of the impulse scheme for electrical excitation laser type “double impulse”. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (7-8), 2014, pp. 15-19, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140708-03