Design, construction and preliminary results of a pulsed electron beam facility for surface modification of materials

Design, construction and preliminary results of a pulsed electron beam facility for surface modification of materials
Masud N. Naraghi, Steve Werkmeister, A. Egorov, Nirav Devchakke

 

Cite as:

The object of the pulsed Electron beam designed in this work is to modify the surface layer of metals by melting through uniform adiabatic heating in the order of a few microseconds. With a maximum diameter of the beam 70 mm, current densities of as high as 30 A/cm2, and power density on the surface of the material being 100 joule/cm2 is sufficient to melt 80 micron deep of steel with an area of 50 cm2. The energy of the pulse is stored in a capacitor bank of about 100 kV and 5 kJ. It is shown, that if the change of inductance of the circuit is equal to the inductance of the pulse source maximum energy can be delivered to the surface. A load lock is constructed so to cover more surface areas than 50 cm2.

 

Целта на проектирания в тази работа импулсен електронен лъч, е промяна на повърхностния слой на метали чрез топене чрез равномерно адиабатно нагряване от порядъка на няколко микросекунди. С максимален диаметър на лъча 70 mm, плътност на тока по-висока от 30 A/cm2 и плътност на мощността на повърхността на материала, който е 100 J/cm2 са достатъчни, за да се стопи стомана на дълбочина 80 микрона с площ 50 cm2 . Енергията на пулса се съхранява в кондензатор от около 100 кV и 5 kJ. Показано е,че ако промяната на индуктивността на веригата е равна на индуктивността на импулсния източник може да бъде доставена максимална енергия на повърхността. Конструирано е заключване на натоварването така, че да покрие повече от 50 cm2 площ.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Naraghi M. N., Werkmeister S., Egorov A., Devchakke N. Design, construction and preliminary results of a pulsed electron beam facility for surface modification of materials. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 235-239, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-40