Definitions for disruptive innovation in telecommunication technologies

Definitions for disruptive innovation in telecommunication technologies
Tsvetoslava Kyoseva

 

Cite as:

Every industry at a given moment reaches its end of development, a tipping point where the saturation of the market by products, services and technologies is inevitable. This article analyzes the term innovation and its specific application in the telecommunication industry. The difference between the terms idea, invention and innovation is taken into consideration as a starting point for all the other researched definitions. Furthermore, not only the difference between most popular incremental and disruptive innovations was evaluated but also some other concepts were identified in order to add gradation in between. Some of the answers we’re looking for were related to the innovation as more targeted search for changes compared to the post-factum result of a change? Can we say the innovation is more technological rather than business related activity? And finally, specific technological innovations are considered, which are expected to have a key impact on the industry in terms of identifying their destructive characteristics. The outcomes are grouped in different categories so that everyone can easily apply them in any innovation process.

 

Всяка индустрия в даден момент достига момент на своето развитие, където насищането на пазара с продукти, услуги и технологии е неизбежно. Тази статия анализира термина иновация и специфичното му приложение в телекомуникационната индустрия. Разликата между термините “идея”, “изобретение” и “иновация” бяха разгледани като отправна точка за всички останали изследвани дефиниции. Нещо повече, не само разликата между най-популярните надграждащи и разрушителни нововъведения беше оценена, но и някои други концепции бяха идентифицирани, за да се добави градация между тях. Някои от отговорите, които търсихме са свързани с иновациите като целенасочен процес на търсене на промени в сравнение с това те да са резултат от случайна промяна? Можем ли да кажем, че иновацията е по-скоро технологична, отколкото свързана с различни бизнес аспекти? И накрая се разглеждат специфични технологични нововъведения, които се очаква да имат ключово въздействие върху индустрията по отношение на идентифицирането на техните разрушителни характеристики. Резултатите са групирани в различни категории, така че всеки да може да ги прилага по-лесно в който и да е иновационен процес.

 

Cite this article as:

Kyoseva Ts. Definitions for disruptive innovation in telecommunication technologies. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (1-2), 2019, pp. 1-8, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190102-01