Cyberlearning and engineering education – survey

Cyberlearning and engineering education – survey
Seferin Mirtchev

 

Cite as:

The traditional educational research focuses primarily on students’ test scores or obtaining credits, and the learning scientists often deals with knowledge, skills and competencies. The term “cyberlearning” reflects the growing interest in the management of technology interactions and education, especially with regard to the use of networking and information technologies. The cyberlearning is essentially a new stage in e-learning, in which the technological tools are used to actually implement and improve learning knowledge, which would otherwise be impossible without the technology itself. The various perspectives on cyberlearning and its purpose highlight the need for more information. The future educational systems are expected to transform from institutions with a strong emphasis on teaching to organizations with an increased emphasis on learning. In this survey article, it is attempted to systematize the information on the concept of cyberlearning and to show the challenges for cyberlearning, science training and engineering education. Some well-established tools for cyberlearning are presented, such as: Scratch, PhET (Physics Education Technology), Mobile Studio, TeachEngineering and ELASTIC3S cyberlearning platform. The development is indicated and statistics on European higher education are presented. The connection between technology, industry 4.0 and engineering education is shown. Examples are given of building and promoting cyberlearning in the USA, Korea and China.

 

Традиционните образователни изследвания се фокусират предимно върху тестовите резултати на студентите или получаването на кредити, a науката обучение често се занимава със знания, умения и компетентности. Терминът “киберобучение” отразява нарастващия интерес към мениджмънта на взаимодействията на технологиите и образованието, особено по отношение на използването на мрежови и информационни технологии. Киберобучението по същество е нов етап в електронното обучение, при който технологичните инструменти се използват за действително осъществяване и подобряване на познанията за обучение, който в противен случай би бил невъзможен без самата технология. Различните гледни точки за киберобучението и неговата цел подчертават необходимостта от повече информация. Очаква се бъдещите образователни системи да се трансформират от институции със силен акцент върху преподаването към организации с повишен акцент върху обучението. В настоящата обзорна статия е направен опит да се систематизира информацията относно понятието киберобучение и да се покажат предизвикателствата пред киберобучението, пред науката обучение и пред инженерното образование. Представени са някои утвърдени средства за киберобучение като: Scratch, PhET (Технологии за обучение по физика), Mobile Studio, TeachEngineering и ELASTIC3S платформа за киберобучение. Посочено е развитието и са представени статистически данни за Европейското висше образование. Показана е връзката между технологиите, индустрия 4.0 и инженерното образование. Дадени са примери за изграждани и утвърждаване на киберобучението в САЩ, Корея и Китай.


Download PDF full text

Cite this article as:

Mirtchev S. Cyberlearning and engineering education – survey. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 55 (3-4), 2020, pp.57-73, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20200304-04