Conceptualising of smart education

Conceptualising of smart education
Elena Shoikova, Roumen Nikolov, Eugenia Kovatcheva

 

Cite as:

Smart education, a concept that describes learning in digital age, has gained increased attention. Broadly defined, smart learning environments represent a new wave of educational systems, involving an effective and efficient interplay of pedagogy, technology and their fusion towards the betterment of learning processes. Smart learning environments involve context-awareness that can combine a physical classroom with many virtual learning environments. The development of new technologies enables learners to learn more effectively, efficiently, flexibly and comfortably. Learners utilize smart devices to access digital resources through wireless network and to immerse in both personalised and seamless learning. This paper discusses the main characteristics of smart education and smart learning environments and sustains the relevance of taking the participation of future users into account during the design process to increase knowledge of the design and the implementation of new pedagogical approaches in smart learning environments.

 

Интелигентното образование, концепция, която описва ученето в дигиталната ера, придобива все по-голямо внимание. Широко дефинирани, умните учебни среди представляват нова вълна в образователните системи, включваща ефективно и ефикасно взаимодействие на педагогиката, технологиите и техния синтез с цел подобряване на учебните процеси. Приложението на новите технологии в синергия с иновативните образователни подходи позволява на учащите се да учат по- ефективно, ефикасно, гъвкаво и комфортно. Те използват интелигентни устройства за достъп до цифрови ресурси чрез безжични мрежи за осъществяване на персонализирано и безпрепятствено обучение. Настоящата статия, обсъжда концептуалната основа и основните характеристики на системите за интелигентно образование въз основа на богат анализ на постиженията в тази област.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Shoikova E., Nikolov R., Kovatcheva E. Conceptualising of smart education. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (3-4), 2017, pp. 29-37, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170304-05