Characteristics of plasma generated during electron beam welding

Characteristics of plasma generated during electron beam welding
Georgi M. Mladenov, Dmitriy N. Trushnikov, Elena G. Koleva, Vladimir Ya. Belenkiy

 

Cite as:

Electron beam is at the forefront of welding technology. The choice of optimal welding modes, monitoring the weld quality and/or detecting weld defects in real-time during the electron beam welding process using nondestructive, cost-effective and reliable methods is one of current challenges in this field. The plasma, generated in the keyhole and the plasma plume (in the space above the welding pool), provides an opportunity to study welding stability and optimal modes as well as the formation of weld defects.

The generation and the characteristics of the plasma in the keyhole and above the welding pool are measured and discussed. In the case of electron beam welding with beam oscillations, the method of coherent accumulation is applicable to analyze of the plasma fluctuation process by the plasma electron current. Computer simulation results for the distributions of the plasma parameters in the case of presence of positively polarized collector electrode and in the case without such electrode above the welding pool are also presented in this review paper.

 

Електронният сноп е на предния фронт на заваръчните технологии. Изборът на оптимални заваръчни методи, мониторингът на качеството и /или детектирането на заваръчни дефекти в реално време по време на заваръчния процес използвайки неразрушаващи, евтини и надеждни процеси е едно от актуалните предизвикателства.Плазмата, генерирана в заваръчния кратер и в плазмения облак над заваръчната вана обезпечават една възможност за изучаване стабилността, оптимизирането и формирането на заваръчни дефекти.

Генерирането и характеризирането на плазмата в заваръчния кратер и над заваръчната вана се измерват и дискутират. В случай на електронно-лъчево заваряване с колебания на снопа методът на кохерентно акумулиране се прилага за анализ на процеса на плазмени флуктуации чрез колекторния електронен ток. Резултати от компютърна симулация на разпределението на плазмените параметри в случаите на положително поляризиран колекторен електрод и без такъв електрод над заваръчната вана са включени също в тази обзорна работа.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Mladenov G., Trushnikov D., Koleva E., Belenkiy V. Characteristics of plasma generated during electron beam welding. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 79-85, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-13