Building the Еco-system for the electro-optics platform

Building the Еco-system for the electro-optics platform
Kenneth Tai

 

Cite as:

2015 has already been claimed as International Year of Light by United Nations. Light and lightbased technologies have received wide attention. United States and Europe were aware of this trend early and in 2013 they had proposed the White Paper and strategic roadmap about light-based technologies respectively. During the transition process of technology trends, many opportunities will arise inevitably. At this moment, it is necessary to find out the self-position and confirm the development direction quickly. With multi-party cooperation, the cornerstone of the industry could be raised and the time length of technology development could be folded up. Therefore, it would have a chance to grasp the world level market. In addition, education and training must also act simultaneously. This can provide the industry adequate engineering and R & D people.

 

2015 се смята от Организацията на обединените нации (ООН) за Международна Година на Светлината. На светлината и технологиите, базирани на светлина, се обърна широко внимание. САЩ и Европа бяха наясно с тази тенденция отрано и съответно през 2013 г. предложиха Белия Лист и стратегическа пътна карта за технологиите, базирани на светлина. По време на преходния процес на технологичните тенденции, неминуемо ще възникнат много възможности. В този момент, е важно бързо да се открие личната позиция и да се потвърди посоката на развитие. Чрез многостранно сътрудничество крайъгълният камък на индустрията може да бъде повдигнат и продължителността на времето на развитие на технологиите да се намали. Следователно, ще има възможност да се хване пазара на световно ниво. В допълнение, образованието и обучението трябва да действат едновременно. Това би осигурило на индустрията хора, занимаващи се адекватно с инженерна и развойна дейност.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tai K. Building the Eco – system for the electro – optics platform. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 7-9, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-01