Autonomous management issues in Future Internet

Autonomous management issues in Future Internet
Anastas Nikolov

 

Cite as:

Internet becomes more and more scalable infrastructure that steadies the social and economic life on the earth. This circumstance leads the need to develop new networks or to expand the old ones in way to meet user and device requirements. Future Internet is a network architecture which aims to realize a concept like this one, networks to be more flexible and adaptive. Current publication studies the need for implementation of autonomy in future networks. Autonomic Behavior is identified as an action that is formed of a set of sub-actions initiated by a Decision Element. Models of Decision Element and Managed Entity with their corresponding interfaces are exposed. There are discussed three use cases–the necessity of self-configuration of services, of self-configuration of devices and of way to locate, to inspect and to resolve faults or intrusions. The establishment of similar properties saves much time and costs while improves the quality of the provided services.

 

Интернет се превръща във все по–голяма инфраструктура, която крепи социалния и икономическия живот на планетата. Този факт неимоверно води със себе си и нуждата към развитие на настоящите мрежи или създаването на нови такива, които да посрещнат изискванията на потребителите и различните по вид устройства. Интернет на бъдещето е мрежова архитектура, която е насочена към осъществяването на тази идея, осигурявайки възможности за по–гъвкави и по-адаптивни мрежи. Настоящата публикация разглежда потребността от вграждане на автономност в бъдещите мрежи. Анализирани са три случая, а именно – нуждата от самоконфигуриране на услуги, от самоконфигуриране на устройства и от откриване, отстраняване на неизправности и смущения. Имплементирането на подобен тип елементи би спестило време и разходи, като същевременно би подобрило качеството на предлаганите услуги.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Nikolov А. N. Autonomous management issues in Future Internet. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51(7-8), 2016, pp. 24 – 30, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160708-04