Application of high order APSK modulations in satellite digital video broadcasting

Application of high order APSK modulations in satellite digital video broadcasting
Lidia T. Jordanova, Lyubomir B. Laskov, Dobri M. Dobrev

 

Cite as:

In this paper are presented the results of a study of the characteristics of the DVB-S2 channels when using 32APSK and 64APSK modulation. Expressions for determining the probability of bit error after APSK demodulator, LDPC and BCH decoders are given. A simulation study of the noise immunity of the DVB-S2 channels when the selected modulations are used in combination with standard and optimized LDPC codes has been performed and the necessary carrier to noise ratio, which ensures quasi error free reception, has been defined. The mathematical dependences, taking into account the non-linearity of the satellite TV channel and the expressions to determine the characteristics of the pre-correction in the transmitter are given. The parameters of APSK constellations after their pre-correction in the DVB-S2 transmitter in order to reduce nonlinear distortion caused by the high power amplifier in the satellite transmitter have been calculated.

 

В тази статия са представени резултати от изследване на характеристиките на DVB-S2 канали при използване на 32APSK и 64APSK модулации. Дадени са изразите за определяне на вероятността за битова грешка след APSK демодулатора, LDPC и BCH декодерите. Проведено е симулационно изследване на шумоустойчивостта на DVB-S2 канала при използване на разглежданите модулации в комбинация със стандартни и оптимизирани LDPC кодове и е определено необходимото отношение носещо трептение/шум, при което се осигурява квази-безпогрешно приемане. Дадени са математически зависимости, отчитащи нелинейността на спътниковия телевизионен канал и изрази за определяне на характеристиките на предварителния коректор в предавателя. Изчислени са параметрите на APSK съзвездията след предварителната им корекция в DVB-S2 предавателя с цел намаляване на нелинейните изкривявания, които внася крайният усилвател на мощност в спътниковия ретранслатор.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Jordanova L. T., Laskov L. B., Dobrev D. M. Application of high order APSK modulations in satellite digital video broadcasting. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (11-12), 2014, pp. 34-41, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20141112-06