Analysis of the risks imposed on UAVs in outer space missions

Analysis of the risks imposed on UAVs in outer space missions
Vasil Vasilev, Emil Vladkov

 

Cite as:

The article represents an overview of the different hazards for the operation of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in particular spacecrafts due to the environment in outer space. After a brief history overview of the human inventions related to building aircrafts and spacecrafts a deeper exploration of the environment in outer space is conducted. The focus falls mainly on the temperature differences in space and the difficulty in equipment cooling resulting from this situation. So necessary the question for a qualification of the different energy generation system arises. Solar panels, thermoelectric generator and nuclear generators are considered. Main hazards for the spacecrafts due to ionizing radiation, micrometeorites and cosmic dust are discussed. Special attention is paid to the Van Allen radiation belts around the Earth as a source of ionizing particles. The influence of the different outer space factors on the spacecrafts on-board electronics are explored. The article focus is on future manned and unmanned spacecrafts expeditions to the planet Mars.

 

Тази статия е обзорна и представлява преглед на различните опасности при експлоатация на Без- пилотни летателни средства (БЛС), в частност космическите летателни апарати породени от условията в космическото пространство. След кратък преглед на историята по изобретяването на технологията обвързана с изграждането на летателни и космически летателни апарати се извършва по-задълбочен анализ на обстановката в откритият космос. Фокусът попада главно върху температурните разлики, които могат да се наблюдават там, както и трудността по-охлаждането на оборудването поставено в подобна среда. От тук се поражда необходимостта от квалификация на различните системи за генериране на енергия. Описани са слънчевите панели, термоелектрическите генератори и ядрените реактори. Обсъдени са също основните опасности за космическият летателен апарат като йонизиращи лъчения, микро-метеорити и космически прах. Специално внимание е обърнато на радиационните колани на Ван Алън, намиращи се около планетата Земя, като източник на йонизиращи високоенергийни частици. Представени са влиянията на различните космични фактори влияещи на бордовата електроника. Статията е фокусирана на описването на различните препятствия и проблеми, които един летателен апарат може да срещне при бъдещи експедиции на Марс.

 

Cite this article as:

Vasilev V., Vladkov E. Analysis of the risks imposed on UAVs in outer space missions. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (1-2), 2019, pp. 35-40, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190102-06