Advantages and applications of nanocrystalline magnetic materials

Advantages and applications of nanocrystalline magnetic materials
Vencislav Valchev

 

Cite as:

This paper presents current stage and future trends of magnetic properties, advantages and applications of nanocrystalline magnetic materials in electronics. The advanced magnetic properties of the material are discussed and compared with properties of other magnetic materials. Typical relations of initial permeability, saturation induction and operating frequency are depicted to prove the advantages of these alloys. The ability to control their B-H loop, to operate at high temperatures and their low losses are shown to prove the corresponding dominant applications. Novel grades of nanocrystaline alloys are addressed to focus on the further improved characteristics. Typical and new applications of nanocrystalline materials in Electronics and Power Electronics are discussed. It is concluded that because of their advanced magnetic and operating properties the nanocrystalline materials are very prospective in future electronic equipment.

 

Статията представя текущото състояние и бъдещите тенденции относно магнитните свойства, предимствата и приложенията на нанокристалните магнитни мате- риали в електрониката. Основните магнитни свойства на материала са представени и срав- нени с тези на други магнитни материали. Типични зависимости на магнитната проницае- мост, индукцията на насищане и работната честота са представени графично. Показани са специфични предимства: контролирана B-H крива, малки загуби, приложимост при високи температури. Представени са и нови разновидности на материала, фокусиращи върху подобре- ни свойства. Описани са типични и нови приложения на нанокристалните материали в елект- рониката и силовата електроника.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Valchev V. C. Advantages and applications of nanocrystalline magnetic materials. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51(7-8), 2016, pp. 44 – 47, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160708-07