40 years an anechoic chamber for automatic antenna measurements in Department of Communication Engineering and Technologies at Technical University of Varna

40 years an anechoic chamber for automatic antenna measurements in Department of Communication Engineering and Technologies at Technical University of Varna
Georgi T. Chervenkov, Lyubomir P. Kamburov, Georgi S. Kirov

 

Cite as:

The creation and development of the anechoic chamber for automatic antenna measurements in the Department of Communication Engineering and Technologies at Technical University of Varna since mid 1970’s to now days is described in this paper. Information related to the anechoic chamber requirements is given. The state and the basic technical characteristics of the chamber during the period between 1974 and 2004 are considered. The improvement of the anechoic chamber characteristics in the last decade (2005 –2014) is described. Obtained performance characteristics of the chamber are: frequency range: 1-13 GHz, dynamic range: 80-50 dB, step of an azimuth variation: 0.1°, time of measurement of the radiation pattern: 6 min, reflection coefficient range of the absorbers: -20 to -48 dB and maximum dimension of the test antenna: 0.77-0.21 m. The most important achievements of the members of the High Electrodynamics and Optoelectronics Group in Department of Communication Engineering and Technologies are also considered.

 

В статията е описано създаването и развитието на безеховата камера за автоматизирани антенни измервания в катедра „Комуникационна техника и технологии” в Технически университет – Варна от средата на 70-те години на миналия век до днес. Дадени са сведения за изискванията към безеховите камери. Разгледани са състоянието и основните технически характеристики на камерата през периода 1974-2004 г. Описано е подобряването на характеристиките на безеховата камера през последното десетилетие (2005-2014 г.). Постигнатите технически характеристики на камерата са: честотен обхват: 1-13 GHz, динамичен обхват: 80-50 dB, стъпка на изменение на азимута: 0.1°, време за измерване на диаграмата на насоченост: 6 min, диапазон на изменение на коефициента на отражение на поглъщащите елементи: от -20 до -48 dB и максимален размер на изследваната антена: 0.77-0.21 m.Разгледани са също най- важните постижения на членовете на групата Високочестотна електродинамика и оптоелектроника.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Chervenkov G. T., Kamburov L. P., Kirov G. S. 40 years an anechoic chamber for automatic antenna measurements in Department of Communication Engineering and Technologies at Technical University of Varna. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (7-8), 2014, pp. 37-44, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140708-07