Welding in space and in vacuum chambers

Welding in space and in vacuum chambers
Georgi M. Mladenov, Elena G. Koleva, Dmitriy N. Trushnikov

 

Cite as:

This paper presents literature analysis of available sources on the Internet and the experience of the authors, describing the characteristic technologies of vacuum welding on earth and in space in the presence of weightlessness and in the conditions of earth gravity. The performed experiments showed that the most promising welding methods in space and in vacuum аrе electron beam welding and vacuum-arc welding with a consumable electrode (on direct current or in pulsed mode, with the implementation of constant heat input).

 

Настоящата статия представя литературен анализ на наличните източници в Интернет и опита на авторите, описващи характерните технологии за вакуумно заваряване на земята и във вакуум при наличие на безтегловност и в условията на земната гравитация. Извършените експерименти показват, че най-обещаващите заваръчни методи в космоса и във вакуум са електроннолъчевото заваряване и вакуумнодъговото заваряване с топим електрод (при постоянен ток или в импулсен режим, при реализация на постоянно топловложение).

Download PDF full text

Cite this article as:

Mladenov G., Koleva E., Trushnikov D. Welding in space and in vacuum chambers. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (5-6), 2019, pp. 111-121, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190506-04