Structure and Properties Management of Cast α-Titanium Alloys, Produced by Electron Beam Skull Melting with Electromagnetic Stirring

Structure and Properties Management of Cast α-Titanium Alloys, Produced by Electron Beam Skull Melting with Electromagnetic Stirring
Mikhail M. Voron, Alexander N. Doniy

 

Cite as:

The influence of technological parameters of α-titanium alloys melting, obtained under EBSM+EMS technology was considered from the point of their structure and properties formation. Two-stage experiment with further data processing was done. The whole process consisted of experimental melting of pure Ti and Ti-Al alloys under different technological modes, data correlation analysis and regression analysis. As the result, it was discovered, how different technological parameters and their values can affect on structure parameters and hardness of cast titanium and some Ti-Al alloys. Corresponded mathematical models of materials structural parameters and hardness were built on the basis of experimental data.

Mechanical properties of cast pure titanium and commercial Ti-Al alloys were also investigated, and it was proved, that EBSM+EMS technology is useful for obtaining titanium alloys in the form of finished and semi-finished products, which can have mechanical properties that are not inferior to deformed. Besides all, it was shown, that EBSM+EMS allows to create conditions, under which structure and properties control could be obtained and realized.

 

Влиянието на технологичните параметри на топене на α- титанова сплав, получена чрез електроннолъчево топене в собствена коричка с електромагнитно разбъркване (EBSM+EMS) е разгледано от позицията на формиране на структура и свойства. Двуетапен експеримент със следваща обработка на данни е изпълнен. Извършени бяха експериментално топене на чист Тi и Ti-Al сплави при различни условия, анализ на корелацията на данни и регресионен анализ. Като резултат бе изучено влиянието на различни технологични параметри и техните стойности на структурните параметри и на твърдостта на летия титан и на Ti-Al сплави. На тази основа съответни математични модели са построени.

Механичните свойства на лят чист титан и комерсиални Ti-Al сплави са изследвани също, и бе намерено че EBSM+EMS технологията е полезна за получаване на титанови сплави в вид на завършени и полу-завършени продукти, които могат да имат механични свойства, които не са подходящи за следваща деформация. Освен това, показано е, че EBSM+EMS позволява да се подбират условия, в които управление на структурата и свойствата може да се прави.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Voron M., Doniy A. Structure and properties management of cast α- Titanium alloys, produced by electron beam skull melting with electromagnetic stirring. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 144-149, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-22