Speech quality dependence investigation from transmission channel characteristics and voice encoding methods

Speech quality dependence investigation from transmission channel characteristics and voice encoding methods
Snejana G. Pleshkova, Kalina Hr. Peeva

 

Cite as:

This article examines the dependence of speech quality from transmission channel characteristics and speech encoding methods. As speech quality estimation is proposed to use the objective methods for quality control and evaluation of reproduced speech signals transmitted in voice audio communications systems. Also the models of human auditory perception are applied as a tool for current control and further improvement of the adopted speech quality. Especially, as a basis algorithm for speech quality control simulation in this paper is proposes to use the widespread ITU-R standard for objective measurement of perceived audio quality through models of human auditory system. The simulation model create in this article is the improved version of the existing in the mentioned standard method for objective measurement of perceived audio. The developed algorithm and simulation models can be used in voice communication systems like GSM, VoIP, DVB, etc. In each of these concrete voice communication systems are applied different methods for source and channel coding and they are examined in respect to the perceived audio information quality against negative factors such as the occurrence of signal distortions and noise in the communication channel within the chosen type of voice audio system. Presented are the quantitative experimental results of the analysis for the reliability and the effectiveness of the applied algorithm, obtained during the simulation.

 

Тази статия изследва зависимостта на качеството на говора от параметрите на канала за предаване и методите за кодиране на говор. За оценка на качеството на говора e предложено използването на обективни методи за контрол на качеството и оценка на възпроизведените говорни сигнали, предавани в системите за гласови комуникации. Също така се прилагат модели на слуховото възприятие на човека като средство за текущ контрол и следващо подобряване на качеството на приетия говор. По-точно, като основен алгоритъм за симулация на оценката на качеството на говора е предложено да се използва широко разпространения стандарт ITU-R за обективна оценка на качеството на приетия говор чрез моделиране на слуховата система на човека. Симулационният модел създаден в тази статия е подобрена версия на споменатия по-горе стандартен метод за обективна оценка на качество на приетия говор. Разработеният алгоритъм и симулационен модел може да се използва в системи за гласови комуникации от типа на GSM, VoIP, DVB и др. Във всяка от тези конкретни комуникационни системи се прилагат различни методи за кодиране на източника и канала и те са изследвани по отношение на качеството на приетата говорна информация спрямо отрицателни фактори, като наличие на изкривявания и шумове в комуникационния канал при съответно избран тип на аудио система. В статията са представени в количествена форма форма експериментални резултати от анализа на надежността и ефективността на приложените алгоритми, получени при симулацията.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Pleshkova S. G., Peeva K. Hr. Speech quality dependence investigation from transmission channel characteristics and voice encoding methods. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (1-2), 2014, pp. 20-25, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140102-04