Software tool for comparing LTE traffic prioritisation algorithms

Software tool for comparing LTE traffic prioritisation algorithms
Aydan Haka

 

Cite as:

The anticipated expansion of LTE subscriptions worldwide, affect the need to improve QoS. This can be done by extending and improving the existing network architecture and implementing new algorithms for traffic prioritisation. In order to determine the best prioritisation algorithm, it is necessary to compare the existing ones. This article presents a software product, with the results of which, a comprehensive comparison of the prioritisation algorithm proposed by the author with four standard ones has done.

 

Очакваното разрастване на LTE абонаментите в световен ма- щаб, изисква подобряване качеството на услугите (QoS). Това може да се постигне чрез раз- ширяване и подобряване на съществуващата мрежова архитектура и прилагане на нови алго- ритми за приоритизиране на трафика. За определяне на най-добрия алгоритъм за приоритизи- ране е необходимо да се сравнят съществуващите. Статията представя подобрен софтуерен продукт, за извършване на сравнителен анализ, в който са внедрени различни алгоритми за при- оритизиране на трафика, както и този, предложен от автора. В настоящото проучване е нап- равен сравнителен анализ между предложения алгоритъм и четири стандартни – RR, MAX Rate, PF и EXP-PF. За реализиране на сравнението е използван метода с комплексна оценка, за да се избегне субективнистта на автора при оценяване. С цел постигане на оптимални оценки от гледна точка на състоятелност, нормираност и сравнимост са изчислени средна аритме- тична и средна геометрична комплексна оценка. Получените резултати показват, че за част от използваните критерии за сравняване, предложеният алгоритъм не предоставя най-добри стойности или предоставя съизмерими с тези на останалите алгоритми. Въпреки това, поради широкия набор разглеждани критерии получените комплексни оценки доказват, че предложе- ният алгоритъм е по-добър от тези, с които е сравнен.


Download PDF full text

Cite this article as:

Haka A. Software tool for comparing LTE traffic prioritisation algorithms. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (9-10), 2019, pp.146-152, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190910-01