Simulation study and analysis in transmitting RZ and NRZ coded signals into 10 Gbps optical line with optical amplifying sections

Simulation study and analysis in transmitting RZ and NRZ coded signals into 10 Gbps optical line with optical amplifying sections
Stanimir Sadinov

 

Cite as:

The topic is associated with linear coding and modulation in optical transmission channels in terms of ensuring maximum distance transmission, high Q-factor, lower BER, good spectral characteristics and energy budget of the system, considering the main limiting factors transitional characteristics and limitations of the dispersion and the fiber attenuation, nonlinear effects and the number of amplifying sections. In the publication are presented and compared simulation results of realized model in transmitting RZ and NRZ coded signals in 10Gbps optical line with optical amplifying sections, using the software – OptiSystem with length of the optical fiber line 100 km and 200 km. The signals are distributed via a single mode optical fiber (SMF) and with optical amplification, considering the dispersion of the group distribution speed, self-phase modulation (SPM), line losses and periodic amplification by adding the noise of increased amplified spontaneous emission (ASE).

 

Темата е свързана с линейното кодиране и модулация в оптични канали за пренос от гледна точка на осигуряването на максимална дистанция на предаване, висок Q-фактор, респективно по-ниска стойност на BER, добри спектрални характеристики и енергиен бюджет на системата, отчитайки основните ограничаващи фактори преходните характеристики и ограниченията от дисперсията и затихването по влакното, нелинейните ефекти и броя усилвателни участъци. В публикацията са представени и сравнени симулационни резултати от реализиран модел при предаване на RZ и NRZ кодирани сигнали в 10Gbps оптична линия с оптични усилвателни участъци, като е използван програмен продукт OptiSystem при дължина на оптичната линия 100 km и 200 km. Сигналите се разпространяват по едномодово оптично влакно (SMF) и с оптично усилване, като се вземат под внимание дисперсията от груповата скорост на разпространение, фазовата самомодулация (SPM), линейните загуби и периодичното усилване с добавяне на шумът от усилено спонтанно излъчване (ASE).

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Sadinov St. Simulation study and analysis in transmitting RZ and NRZ coded signals into 10 Gbps optical line with optical amplifying sections. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (9-10), 2017, pp. 9-14, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170910-02