Review of hardware-in-the-loop – a hundred years progress in the pseudo-real testing

Review of hardware-in-the-loop – a hundred years progress in the pseudo-real testing
Nikolay Brayanov, Anna Stoynova

 

Cite as:

In the last two decades, the electronics and mechatronics systems became undividable part of human life. With increasing of the number of application fields and functionalities, they became more complex and a lot more efforts need to be put in the process of verification. Hardware-in-the-loop (HIL) is an approach that optimizes this process. In many cases, it is the only efficient or even possible way for testing and thus a lot of efforts are put in it. There are a big number of proposals on how to use HIL for different applications. Maybe because its highly practical nature, the scientific definitions are still not clarified, the used terms are not summarized but used on a case by case bases. This paper presents an analysis of HIL systems’ academicals and industrial publications and experiences. It goes through the HIL history and application, trying to clarify what it is for and how it is used. Based on this, it comes up with the definition of a HIL system and further classifies HIL systems’ types. The biggest challenges are identified along with the applicable requirements for HIL systems engineering.

 

През последните две десетилетия, електронните и мехатронните системи се превърнаха в неделима част от битието на човека. С увеличаването на броя на приложенията и техните функционалности, този тип проблеми стават все по сложни и изискващи повече усилия във връзка с тяхната валидация. Hardwarein- the-loop (HIL) предлага решение за оптимизация на този процес. В много случаи, това е единствената възможност за тестване, поради тази причина подобрението на методологията е продължава да бъде важна задача. Публикувани са значителен брой предложения за реализацията и приложението на този тип системи. Въпреки това, терминологията все още не е прецизирана, и се използва във връзка с конкретна реализация. Тази публикация представя анализ на академичните и индустриални публикации за HIL системи. Чрез историята и приложенията на HIL се достига до същината на подхода. Ная тази база се предлага дефиниция за HIL система и класификация на видовете такива системи. Идентифицират се изискванията към такъв тип системи и се изброяват и анализират предизвикателствата пред тях.

 

Cite this article as:

Brayanov N., Stoynova A. Review of hardware-in-the-loop – a hundred years progress in the pseudo-real testing. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (3-4), 2019, pp. 70-84, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190304-05